Over PRIT
onze visie
onze visie

We engageren ons tot een kwaliteitsvolle zorg en behandeling

 • die uitgaat van de vraag van de cliënten en naaste betrokkenen
 • die afgestemd is op de bio-psycho-sociale en spirituele noden.
 • die tijdig, op maat, veilig, deskundig en effectief
 • die gebaseerd is op ethische en wetenschappelijk verantwoorde zorg- en behandelvisies en methodieken.
 • die gericht is op duurzaam herstel, optimale levenskwaliteit en een maximale sociale inclusie en integratie in de maatschappij en de context van de hulpvrager.

We wensen dit te doen in vol respect voor de (grond)rechten van elke cliënt, elke psychisch kwetsbare burger.

We vertrekken van een persoons- en contextgerichte benadering waarin contact, dialoog en een waarachtige vertrouwensrelatie het fundament vormen.

Als leidraad hanteren we doorheen “het programma” het empowerment paradigma.
Deze gedachte willen we op drie niveaus realiseren;

 • op individueel niveau – power from within
  Individuen, zowel cliënten, familieleden als zorgverleners, spreken we aan op eigen kwaliteiten en krachten, op het ontwikkelen van vaardigheden met toename van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfbepaling in verbondenheid …
 • op collectief niveau – power with
  Collectief stimuleren we de kracht van zelforganisatie en lotgenotencontact, het aanwenden van krachtbronnen in de eigen omgeving , sociale steun van de familie, vrienden of buren.
 • op politiek-maatschappelijk niveau – power to.
  Op het breder politiek-maatschappelijk niveau moeten we meewerken vanuit onze krachten om veranderingen door te voeren zoals het bijsturen naar positieve beeldvorming, het beïnvloeden van vooroordelen, betere toegankelijkheid van voorzieningen en hulpbronnen

Zowel de directe en indirecte zorgverlening als het beleidsoverleg willen we verder interdisciplinair uitbouwen waarin enerzijds de bovenstaande visie gedeeld wordt en waarbij anderzijds gewerkt wordt vanuit gelijkwaardigheid en respect voor de eigenheid en de deskundigheid van elk.